شماره تماس :

هدیه به اکانت کاربران

هدیه به اکانت کاربران

کاربرانی که فعال و فعالیت داشتند معادل 5 درصد به کیف درآمد این عزیزان به عنوان هدیه اعمال شد . 

همچنین کاربران می توانند از این پس از طریق پروتکل https وارد محیط کاربری خود شوند و به کسب درآمد بپردازند . 

https://gitirank.com/users

همچنین برای کاهش تاثیر اختلالات در زیر ساخت که از سمت ایران بود نیز تغییراتی داده شد . 

همچنین برای 24 ساعت آینده به عنوان هدیه تمامی پرداختی ها 6 درصد افزایش داده شد .